బాహుబలి నేను చూడలేదు // మంచి సినిమా అని విన్నాను అంతే // Amir Khan // Telugu Voice

బాహుబలి నేను చూడలేదు // మంచి సినిమా అని విన్నాను అంతే // Amir Khan // Telugu Voice

Aamir Khan Commented About Bahubali Movie At Sachin A Billion Dreams Grand Premiere

 

Watch Video…

https://www.youtube.com/watch?v=tNvkQt_umZI