మానవత్వం మంట కలిసిన రోజు అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు తప్ప ఆపే నాధుడే లేడు..

మానవత్వం మంట కలిసిన రోజు అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు తప్ప ఆపే నాధుడే లేడు..

 

Watch Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *