మానవత్వం మంట కలిసిన రోజు అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు తప్ప ఆపే నాధుడే లేడు..

మానవత్వం మంట కలిసిన రోజు అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు తప్ప ఆపే నాధుడే లేడు..

 

Watch Video

https://www.youtube.com/watch?v=CRKz39zKKek