జుట్టు రాలడాన్ని నివారించే అద్భుతమైన తైలాన్ని కనిపెట్టారు!!

ఇప్పుడు చిన్న వయసులోనే జుట్టు ఊడిపోయి, వయసైపోయిన వారిలా కనిపించడం తల ఎత్తుకోనీయడంలేదు. ఇలా జరిగేందుకు చాలా కారణలే ఉన్నాయంటున్నారు వైద్యులు. తినే ఆహారం కూడా మనం

Read more