3 రాత్రుల్లో కాళ్ళ పగుళ్లు మాయం (వీడియో)

కాళ్ల పగుళ్లు సొసైటీలో మన స్టేటస్ తగ్గిస్తాయి. కాళ్ల పగుళ్లు ఉంటే తమను క్లాస్ పీపుల్ లా కాకుండా మొరటు మనిషిలా చూస్తారని చాలా మంది ఫీలింగ్.

Read more